Volby do Senátu Parlamentu ČR

Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhnou v senátním volebním obvodu č. 34 - Liberec volby do
Senátu Parlamentu ČR.

Případné druhé kolo voleb do Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kadiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole. Případné II. kolo voleb do Senátu proběhne ve dnech 22. a 23. října 2010.

Magistrát města Liberec je registračním úřadem pro senátní volební obvod 34 - Liberec. Příjem přihlášek k registraci zajišťuje kancelář č. 210, 2. patro budovy Nového magistrátu - kontaktní osoba - Mgr. Jitka Štíchová, tel.: 485 243 711, 602 132 241.

V níže uvedených 42 obcích Libereckého kraje (zařazených do senátního volebního obvodu č. 34 – Liberec) se uskuteční v roce 2010 volby do Senátu Parlamentu ČR.

Bílá
Bílý Potok
Bulovka
Černousy
Český Dub
Čtveřín
Dětřichov
Dlouhý Most
Dolní Řasnice
Frýdlant
Habartice
Hejnice
Heřmanice
Hodkovice nad Mohelkou
Horní Řasnice
Jeřmanice
Jindřichovice pod Smrkem
Kobyly
Krásný Les
Kunratice
Lázně Libverda
Lažany
Liberec (vč. Vratislavic n. N.)
Mníšek
Nové Město pod Smrkem
Oldřichov v Hájích
Paceřice
Pertoltice
Pěnčín (v okr. Lbc)
Proseč pod Ještědem
Příšovice
Radimovice
Raspenava
Soběslavice
Stráž nad Nisou
Svijany
Svijanský Újezd
Sychrov
Šimonovice
Višňová
Vlastibořice
Žďárek


Hlasování do Senátu probíhá pouze na území ČR - ve stálých volebních okrscích, které byly vytvořeny pro odevzdání hlasovacích lístků a sčítání hlasů.

Aktivní volební právo (právo volit) do Senátu má: 

  1. státní občan České republiky,
  2. který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18  let a v případě konání II. kola voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání II. kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Překážkou ve výkonu volebního práva do Senátu (tedy nemožnost volit) je:

  1. zákonem  stanovené  omezení  osobní  svobody  z  důvodu ochrany zdraví lidu,
  2. zbavení způsobilosti k právním úkonům.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Žádosti o vydání voličského průkazu mohou voliči s trvalým pobytem v Liberci podat již nyní v kanceláři č. 210 ve 2. patře budovy Nového magistrátu.

Pro volby do Senátu se vydávají voličské průkazy, pouze pro:

1.      voliče s trvalým pobytem na území volebního obvodu, v němž jsou vyhlášeny volby do Senátu,

2.      voliče, který je v zahraničí zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. 

Voliči zapsanému ve stálém seznamu (vedeném obecním úřadem), který nebude moci volit v OKRSKU, KDE JE ZAPSÁN DO STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ - vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do výpisu ze stálého seznamu voličů pro okrskovou volební komisi. Tento volič s voličským průkazem však své volební právo může uplatnit pouze v kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do senátního volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu a v jehož územním obvodu je tento volič přihlášen k trvalému pobytu. V takovém případě voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb (ve volební místnosti) k zapsání do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Např.:  Volič s trvalým pobytem v Hejnicích (tedy v obci zařazené do volebním obvodu č. 34 - Liberec, pro který budou v r. 2010 volby do Senátu  vyhlášeny) může využít svého volebního práva v některé z volebních místností města Frýdlant (jenž náleží také do volebního obvodu č. 34 - Liberec). Tento volič však nemůže na voličský průkaz hlasovat v některé z volebních místností např. v Jičíně (tj. ve volebním obvodu č. 37, v němž se v r. 2010 ve stejné době uskuteční také volby do Senátu).

Volič, který nebydlí na území ČR a je zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem, může požádat zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu. V takovém případě má možnost využít svého volebního práva v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR, v němž se konají volby do Senátu. Voličský průkaz opravňuje tohoto voliče ve dnech voleb (ve volební místnosti) k zapsání do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Volič, který sice má trvalý pobyt na území ČR, avšak je na základě své v minulosti podané žádosti (podané obvykle z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí) zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem, se může hlasování do Senátu zúčastnit (v kterémkoli volebním obvodu - rozumí se na území ČR - kde jsou vyhlášeny volby do Senátu) rovněž pouze na základě předložení voličského průkazu vydaného tímto zastupitelským úřadem.

Volič  může  požádat  o  vydání  voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:

1.      písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče,  doručeným nejpozději 7 dnů  přede dnem  voleb, tj. do 16.00 hod. 8. 10. 2010 tomu,  kdo vede stálý seznam (tj. obecní úřad) nebo zvláštní seznam  (tj. zastupitelský úřad), přičemž podle ust.  § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek, nebo

2.      osobně  do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu = max. 2 dny přede dnem voleb - tj. do 16.00 hod. 13. 10. 2010; (v tomto případě není třeba úředně ověřeného podpisu, totožnost voliče - žadatele musí být pověřeným pracovníkem na místě ověřena)

Jelikož volič je povinen voličský průkaz při zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu okrskové volební komisi odevzdat a vzhledem k možnému konání dvou kol voleb do Senátu, je nezbytné (ačkoliv tak zákon nestanoví), aby volič - žadatel ve své žádosti zřetelně vyznačil, požaduje-li vydání voličského průkazu na pouze pro I. kolo voleb nebo i pro případ konání II. kola.

Požádá-li volič o vydání voličského průkazu pro I. kolo a i pro případné II. kolo, příslušný obecní úřad/ zastupitelský úřad mu nejdříve 15 dnů přede dnem voleb vydá DVA voličské průkazy, přičemž na každém z obou voličských průkazů bude zřetelně uvedeno, pro které kolo voleb do Senátu je vydán.

Za organizační skupinu pro přípravu voleb
do zastupitelstev obcí a
Senátu Parlamentu ČR 2010

Mgr. Jitka Štíchová
vedoucí odboru správního a živnostenského