Do EU ano, ale.......

 Jak to bude v přechodném období po vstupu ČR do EU s prodejem českého nemovitého majetku?

a) Domy (byty) k trvalému bydlení bude možno prodávat cizincům ihned po vstupu

b) Stavební parcely                              "       "             "            "      ihned po vstupu

c) Chalupy (sekundární nemovitosti) k přechodnému pobytu          za  5 let po vstupu

d) Zemědělská půda (orná půda, louky, pastviny, zahrady, vinice, chmelnice, ovocné sady)

                                                                                                              za 7 let po vstupu

e) Lesy                                                                                                  za 7 let po vstupu

 

Podmínky prodeje jsou upřesněny na www.euroskop.cz (dokumenty, přechodné období)

 

Současnou situaci

řeší zákon č. 219/1995 Sb. (Devizový zákon) včetně novel. Nemovitosti je možno prodávat  cizozemcům, kteří mají občanství ČR, dále pak právnickým osobám se sídlem v ČR. Od 1.1. 2002 došlo ke změkčení zákona novelou 482/2001 Sb. , takže nakupovat mohou již i zahraniční firmy, které podnikají v ČR. Netýká se to lesů a pozemků, které tvoří zemědělský půdní fond.

Posledním způsobem se takto v Praze prodává přibližně 15% bytů. Prodeje se uskutečňují často za milionové částky v hotovosti (praní špinavých peněz?). Lidé kupují domy a pozemky za peníze, které berou od cizinců. Zřejmě s tím, že jim je předají do vlastnictví, až to zákony dovolí. Spekulacím  s byty napomáhá utlumený trh s byty, protože je stále ještě uplatňována regulace nájemného. Také očekávané zvýšení cen nemovitostí po vstupu do  EU hraje velkou roli.

Je normální, že při celkovém nedostatku bytů je v Praze  přibližně 50.000 bytů volných? Většinou jde o byty spekulativní.

Zákon  však zatím slouží pouze k tomu, aby uklidnil veřejnost. Je veřejným tajemstvím, že je často obcházen.

 

Položme si několik otázek souvisejících s prodejem nemovitostí cizincům:

 

1)  Jaké budou možné důsledky takovéhoto  prodeje?

2)  Nezbavíme se prodejem nemovitostí možnosti podnikání na nich včetně pravidelného příjmu?

3)  Jaká je únosnost našeho území vzhledem k očekávanému přílivu cizinců, ať již přechodně nebo trvale bydlících v ČR? Jeden  milion přistěhovalců pro velký národ nic neznamená, ale pro malý to může být velký problém.

4)  Neobsadí postupně Němci (nebo jejich potomci) odsunutí v r. 1945 naše pohraničí ?

5)  Neprojíme naší půdu? Tu, na které se dřely a za kterou bojovaly generace našich předků.

6)  Co stát podniká proti současnému prodeji nemovitostí přes "bílé koně"? Prověřuje alespoň jejich solidnost?

7)  Bude stát podobně pasivní při dalším prodeji nemovitostí po vstupu do EU?

8)  Jak bude zajištěno, aby při prodejích nedošlo k praní špinavých peněz?

 

  Náš stát již několikrát doplatil na přílišný liberalismus:

a)  V r. 1991 podpisem "Asociační dohody" o limitech dovozu a vývozu byl částečně utlumen  náš ocelářský průmysl a zemědělství ( pokles o 45% v živočišné a o 35% v rostlinné výrobě).

b)  Bezvízový styk se státy bývalého Sovětského svazu přispěl k navýšení kriminality.

c)  Nedostatečná ochrana před (často i silně dotovaným) dovozem zemědělských produktů přispěla k pokračování útlumu našeho zemědělství.

Je pravděpodobné, že prodej nemovitostí cizincům bude dalším takovým případem.

Někdy to vypadá tak, že jsme tak moc liberální, až jsme "blbí".

Všichni nejsou ale tak přizpůsobiví a tak ohební:  Poláci například nebudou prodávat půdu cizincům dříve než za 12 let po vstupu. Zřejmě mají  bližší vztah k půdě a váží si jejího vlastnictví. Proto  nebudou okamžitě po vstupu prodávat půdu ani cizincům, kteří na ni pracují. Také Slováci budou ještě jednat o prodloužení sedmileté lhůty prodeje na deset let. Ne tak naše ČR. Podle hlavního vyjednavatele pana Teličky “nechceme znovu otevírat” již ukončená jednání o prodeji půdy.

Je podivné, že ve věci tak důležité, která se týká občanů a několika generací jejich potomků, má hlavní slovo  - úředník, kterého občané vůbec nevolili!  Jak je vůbec zajištěno, aby jednající úředníci nemohli být zkorumpováni? Proč jednotlivé kapitoly neschvalovala legálně volená Poslanecká sněmovna a Senát? Za co je pak docela slušně platíme? Přílišná uspěchanost může mít takové následky, že nám třeba potomci budou chodit "plivat na hroby". (A to nejen 2. listopadu).

 

Závěrem.

Chci-li někomu dlouhodobě pomoci, nedám mu ryby, ale rybářský prut.

Chci-li někoho dlouhodobě poškodit, tak od něj prut (pole, lesy ...) koupím za ryby (peníze). Navíc se tím zbavím konkurence v rybaření.

(Příkladem může být privatizační prodej Elektropragy Tanvald konkurenční zahraniční firmě, kde je nyní  již prakticky zastavena výroba.)

Prodejem půdy se zbavím nenávratně jedné z možností jak si vydělat a jak být majetnější. Je to stejné, jako kdybych prodal výrobní stroj. Proto bychom měli prodávat teprve tehdy, až se bude cena našich pozemků rovnat ceně srovnatelných pozemků v EU (je nevýhodné prodávat za nízké ceny) a až průměrný občan ČR bude srovnatelně  majetný jako průměrný občan žijící v EU, aby šance všech byly vyrovnané. Podle odhadu odborníků to bude nejdříve za 30let,

Jsou státy ve kterých se prodej půdy cizincům trestá smrtí. Proč asi?

Obce a stát by neměly prodávat stavební parcely aniž by měly právně ošetřeno v kupní smlouvě to, že stavba na parcele bude skutečně postavena do několika let a pozemek se tak nestane předmětem spekulativního prodeje cizincům.

Stát by mohl např. zajistit pro chalupáře bezúročné půjčky, aby si mohli chalupy upravit tak, že by tyto mohly být částečně pronajímány a tím sloužily jako trvalý zdroj příjmů chalupářům, státu i obcím. O zvýšení turistického ruchu ani nemluvě.

Stát by mohl též projevit ochotu odkupovat nemovitosti od občanů, kteří nutně potřebují peníze v hotovosti. Tím by se mohl omezit prodej cizincům načerno.

 

Účelem této úvahy je otevřít k diskusi závažný problém spojený se vstupem do EU. Snaží se též respektovat zásadu předběžné opatrnosti. Nechceme se přeci stát nájemníky a nádeníky ve vlastní zemi! Není naší vinou, že od roku 1948 jsme byli dlouhých  čtyřicet let v rámci komunistické diktatury fakticky jen kolonií Sovětského svazu. To je přece hlavní příčina toho, že  nejsme tak bohatí jako státy EU. Nejsme ani méně schopní ani méně pracovití.

Připravme se však na to, že někteří politici k tradicím a k zájmům občanů ČR nemají příliš blízký vztah. Také jejich pohled dopředu často nepřekračuje příslušné čtyřleté volební období. A tak se budou snažit informovat občany pouze o kladných stránkách vstupu do EU a o tom, že nám vlastně nic jiného nezbývá.

Co když přes "Asociační dohodu" a minimální ochranu zemědělství proti podstatně více dotované konkurenci ze zemí EU je vše směřováno k tomu, aby se naše zemědělství stalo  prodělečným ? Aby pak naši  zemědělci byli vlastně ještě rádi, že je jim dána možnost  půdu cizincům prodat?  Zatím to tak vypadá. Otázkou je, zda se jedná o úmysl, nebo o hloupost.

 

Možná řešení.

-  Jednat o změně "Asociačních dohod" ve prospěch našeho zemědělství.

-  Otevřít jednání o časových limitech prodeje zemědělské půdy a lesů cizincům. Místo sedmi let  prosazovat třicet let.

-  Věnovat maximální pozornost projednávání další klíčové kapitoly a to zemědělství. Delegovat k jednání volené zástupce občanů.

 

Výhody a nevýhody vstupu do EU jsou v hrubých rysech uvedeny na www.joukl.cz , a to včetně možnosti vlastního testu vstupu pro čtenáře.

 

Prodej půdy cizincům?

 

 Za 7 let nikoliv!     Za 30 let možná ano!

 

  Zdeněk Joukl

 

 

 

 

Případné připomínky a náměty posílejte elektronickou poštou.

Kontakt: Z.Joukl@iol.cz

Zpět na hlavní stránku