Globalizace  (Planetarizace)


Globalizace je pravděpodobně samovolný proces směřující k nastolení ekonomické diktatury bez demokratické kontroly (ekonomický imperialismus) ve všech světadílech. Jde o legální "mafianizaci", ale současně i o  imperialismus duchovní. Prostředkem  je volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a informací.

Jiné názvy pro globalizaci: planetarizace, "planetární dialog" (prof. M. Machovec), megdonaldizace, amerikanizace, kokakolanizace a pod.

Důvodem ekonomické planetarizace je touha po maximálním zisku.

Planetarizaci zřejmě nelze zabránit, lze ji ale usměrnit (zpomalit). Planetarizace "v důsledku rostoucí propojenosti světa je skutečnost, se kterou je nutno počítat" (prof. E. Kohák). Proto diskuse zda-li ano, či ne jsou téměř bezpředmětné.

Kdo se jí postaví, ten riskuje, že bude neúspěšný.

Stejně tak jako nebylo předvídáno globální ohrožení lidstva (např. v oblasti životního prostředí a zbraní hromadného ničení), tak nebylo ani předvídáno jeho sjednocení v některých sférách (např. ekonomika).

Výsledky planetarizace jsou jen těžko předvídatelné, mohou být pozitivní i negativní. Sama o sobě není ani dobrá ani špatná. Není to cíl, ale prostředek. Buď ke prospěchu nebo ke škodě lidstva. Stejně jako oheň může buď prospívat nebo škodit.

Teoreticky je možné i to, že planetarizace je někým řízena.

Představitelé planetarizace jsou Mezinárodní měnový fond, Světová banka a velké nadnárodní společnosti ( Nestle, McDonalds, Shell, Coca-Cola, Microsoft...)

Bude nutno se zřejmě zamyslet nad cílem planetarizace, ale též nad možnými důsledky. Není možné pustit ze zřetele ani způsoby její realizace ( aby nebyly bezohledné a aby nepůsobily negativně na chudší část lidstva). "Planetarizace je příležitostí pro silnější a ohrožení pro ty slabší" (prof. E. Kohák). Bohatí mohou dále bohatnou a chudí dále chudnout.

Planetarizaci provází kult člověka a dobyvačné chování. Chybí ji pokora.

Podmínkou je rychlá komunikace (Internet) ve světovém jazyce (angličtina?), svět bez válek, stabilní měna...

 Schody planetarizace v ČR

-občan

-obecní zastupitelstvo (volené)..............................................................obecní úřad

-okresní shromáždění (dohodnuté).............. ........................................okresní úřad (do r. 2002)

-krajská samospráva (volená XI 2000)..................................................krajský úřad

-Poslanecká sněmovna (volená)............................……….....................vláda, ministerstva

-Senát (volený)

-prezident republiky (volený)

-mezinárodní smlouvy a instituce

-Evropská unie (federální uspořádání?)

-nadnárodní monopoly

 Začátky, příklady a způsoby planetarizace                                                                                                               

-překonáním Atlantického oceánu došlo k ohrožení a téměř vyhubení původních obyvatel

-trh s otroky pro Ameriku

-průmyslová revoluce

Výhody

- svět by mohl být schopen lépe se bránit proti jevům, které ohrožují lidstvo ( celkové oteplení ovzduší, snižující se ozonová vrstva, nedostatek pitné vody, přelidnění, vymírání tisíců druhů rostlin a živočichů, celosvětové nemoci.....).

-velké ekologické projekty nejsnáze uskuteční velké společnosti.

-volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a informací

-růst ekonomiky

-růst spotřeby

-překonání hranic

-vznik planetární kultury (?)

Nevýhody

-nekontrolovaná kumulace moci (mimo demokraticky volené instituce-parlamenty)

 nadnárodní společnosti nejsou organizovány demokraticky, ale zcela dle hiearchie

-anonymní moc je nebezpečná (chování člověka v anonymitě davu je často horší, než když je na něj dobře vidět)

-nebezpečí pro demokracii

-zmenšuje se vliv voliče na život ve státě

-brání vzniku konkurence, směřuje k monopolu a odstranění konkurence

-neřeší problém nezaměstnanosti, vyšší nezaměstnanost=nebezpečí vzniku totalitních systémů

 nadnárodní firmy potřebují vlády, které zajistí klid a pořádek

-likvidace malých obchodníků (vylidnění center měst) a malých rolníků

-v některých oblastech zbavuje státy suverenity, snižuje se role státu

-dochází k ovlivňování vlád

-velké mezinárodní korporace prosazují zájmy svých akcionářů, ale vlády  dotčených zemí nejsou vždy schopny prosazovat zájmy svých občanů

-obrana regionů proti planetarizaci je ještě obtížnější

-urychluje celosvětové ekologické katastrofy (skleníkové plyny, ozón,odlesněná krajina)

-podporuje "uniformitu", směřuje k totožným výrobkům na celém světě

-rizika ekonomických krizí

-rozpadají se tradiční společenské struktury

-narušení vztahu kultur k jejich přírodnímu prostředí

-naroste počet chudých (nyní je jich již přes miliardu)

-národní státy přestanou postupně existovat

-snižuje se solidarita mezi lidmi

-dochází k nezájmu o veřejné věci

-lidé se stávají pasivními účastníky života,"lidé jako napodobeniny strojů"

-"každý rok SB,MMF .... zabíjí více lidí, než jich padlo ve 2. světové válce" (starosta Londýna)

-rozšiřování egocentrismu ("když já tu nebudu, co je mi po tom, jak budou žít mé děti a  vnoučata")

-roste zadlužení rozvojových a některých zemí východní Evropy (Ukrajina)

-malý přehled o způsobu rozhodování v případě velkých investic

-emocionální prázdnota

-malý zájem (mimo poslední dobu) o sociální a ekologickou problematiku

-účelové financování politických stran

-obchodování mafií s drogami, zbraněmi, bílým masem....

-sdělovací média se dostávají do vlivu nadnárodních organizací

 Řešení problémů souvisejících s planetarizací

-o problematice diskutovat ("Demokracie je diskuse"), viz iniciativa V.Havla

-spor o planetarizaci (formy, dopady,cesty) vést demokraticky a nikoliv pomocí použití násilí

-podporovat regionální trh

-rozvíjet občanskou společnost

-rozvíjet solidaritu mezi lidmi (sousedy)    

-hledat jiné životní cíle než konzumní společnost a materiální hodnoty   (viz www.joukl.cz)

-žít trvale udržitelným způsobem života (změna životního stylu)

-vegetariánství=větší ohled k přírodě a nižší spotřeba vody na získání rostlinné stravy

-"Nakupuji české výrobky u místních obchodníků" (viz www.joukl.cz)

-sledovat politiku MMF (kácení lesů na splácení dluhů)

-zpomalení procesu planetarizace , Všeobecná deklarace lidských poviností, Charta Země, street party

-nerezignovat, nebýt lhostejný

-spojení západní a východní kultury

-nebát se žít s rizikem, v nepřehlednu, v nepředvídatelnu (bohužel u mnoha lidí to vede ke stresu)

-vytvoření druhé komory OSN (nevládní organizace.....)

-hledat způsoby obrany demokratických systémů proti nadnárodním společnostem

-dát náplň života mladým lidem, probouzet v nich aktivitu (SOT)

-v politických stranách prosazovat dlouhodobější pohled na dění ve společnosti než je  jen volební období

-podporovat vše co zachovává život a naopak

-zpomalit technický pokrok, který vede lidstvo k záhubě

-novináři by ve své práci  měli směřovat více do budoucnosti a tím inspirovat čtenáře k zamyšlení se nad ní

-odpustit dluhy rozvojovým zemím a zajistit mezinárodní dluhovou službu

-podporovat zájmy chudých zemí

-navrhnout a prosazovat změny směřování SB (Světové banky) a MMF (Mezinárodního měnového fondu)

-snažit se ovlivňovat způsoby delegování do vedoucích postů SB, MMF....

-zveřejňovat informace o vlivu SB, MMF...(pozitivní i negativní)

 k tomu je nutná spolupráce s médii nebo vytvoření vlastního nezávislého zdroje informací

-organizovat manifestace (při neochotě k dialogu a po bezvýsledném jednání)

-probouzet v lidech zájem o duchovní hodnoty a tyto rozvíjet

-upozorňovat na morální hodnoty a principy lidského života (viz www.joukl.cz)

-vyvážit ekonomickou planetarizaci sociální a ekologickou (prof. E.Kohák)

-uplatňovat veškerá svá práva, pouhé výzvy k rozumnému jednání nepomohou

-nebát se riskovat a postavit se za dobrou věc celou svou osobností

-diskutovat s poslanci, většinou chtějí být ještě voleni (proto se diskusím nebrání)

-každý by měl spolu s prosazováním změny ve společnosti začít též prosazovat změnu v sobě

-při posazování změn jde většinou o dlouhodobou záležitost, nutno se s tím smířit

-chci-li prosadit změnu, pak musím být ochoten kandidovat do institucí, ve kterých se o změně rozhoduje (obecní a krajská zastupitelstva, Poslanecká sněmovna, Senát.....)

Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v září 2000 v Praze

Bude se pravděpodobně jednat o tom:

a) jak lépe uhlídat fungování mezinárodního finančního systému

b) jak lépe rozdělit aktivity mezi MMF a SB

c) jak spravedlivěji rozdělit vliv ve vedení MMF

d) jak bojovat proti chudobě

e) jak a komu odpustit dluhy

Požadované změny jsou:

1) více informovat veřejnost o své činnosti

2) do konce roku 2000 oddlužit dvacet nejchudších zemí

3) stanovit jasná pravidla činnosti

4) zlepšit kontrolu činnosti

5) stanovit nová pravidla pro mezinárodní půjčky

Jelikož požadované změny nejsou příliš v souladu s programem jednání bude více demonstrantů než v případě opačném. Tlak odpůrců stávající formy planetarizace je a bude velký a zřejmě bude mít vliv na jednání.

Bohužel existuje reálné nebezpečí, že pouliční demonstrace a šarvátky zvýrazněné sdělovacími prostředky ( v zájmu vyšší sledovanosti) zastíní smysl a výsledky celého jednání.

A tak jedno nešťastné zranění demonstranta může v očích veřejnosti zostudit několikadenní zasedání tisíců finančníků z celého světa.

Protože veřejnost toho o MMF a SB mnoho neví ( a ze sdělovacích prostředků se toho příliš nedoví), bude mít "strach z neznámého" a k jednání bude přistupovat s obavami. Tyto obavy budou ještě zveličovány informacemi o přípravách policie a armády. Ještě, že byly zrušeny Lidové milice!

Jak již bylo v úvodu řečeno, planetarizace směřuje prozatím k ekonomické diktatuře. V minulosti se někteří mocní snažili o mezinárodní vojenskou diktaturu. V rámci státu pak o diktaturu policejní.

Jelikož naše konzumní společnost upřednostňuje materiální požitky, lze ji snáze nalákat na ekonomický růst. V jeho zájmu se pak snáze smíří také s ekonomickou diktaturou.

Několik let jsem zažil fašistickou a čtyřicet let komunistickou diktaturu. Ani jedna se mi nelíbila. Nemám tedy důvod se domnívat, že právě ekonomická diktatura bude o mnoho lepší.

Bránil jsem se diktatuře a budu se jí bránit i nadále.

Planetarizace ano, ale jako spolupráce a nikoliv jako diktatura!

  "Kdo jiný než my, a kdy jindy než teď ?"

 Zdeněk Joukl

Desná 11. 8. 2000

Případné připomínky a náměty posílejte elektronickou poštou.

Kontakt: Z.Joukl@iol.cz

Zpět na hlavní stránku