Jak města přicházejí o zastupitele

(občané, jděte se podívat na své zastupitele, nebo…)

 

Uběhl jsem 35 maratonů a jeden běh na 100 km, žádný závod jsem nevzdal. Ale být pět let v opozici proti hlouposti, diletantství a nezodpovědnosti v zastupitelstvu je téměř maximum, které se dá zvládnout. A to jsem měl ještě štěstí, protože si zastupitelstvo nehrálo příliš na politické strany.

Poslední pověstnou „kapkou“ bylo nezařazení mnou požadovaného bodu „Řešení problematiky negativních vlivů automobilové dopravy -hlavní tah ve městě- na zdraví a délku života občanů" do programu jednání zastupitelstva města (ZM). (Před několika léty byla již dokonce pomocí výběrového řízení vybrána firma, která byla ochotna úkol řešit. Zastupitelstvo však potom neodsouhlasilo částku čtyřicet tisíc Kč na provedení studie.) Před hlasováním jsem upozornil zastupitele, že v případě  nezařazení tohoto bodu odstoupím ze ZM. Většina zastupitelů se přesto odmítla  výše uvedenou „prkotinou“ vůbec zabývat.

Dalším důvodem byla nemožnost dohodnout se na řešení problematiky bezpečnosti občanů a jejich majetku. Také nezájem ZM řešit problém zajištění majetku města proti ničení a krádežím – včetně jeho dostatečného pojištění - mne příliš nepotěšil. Minimální zájem zastupitelů udržet v provozu Lékařskou služby první pomoci a finančně přispět na  její provoz byl také v rozporu s mými představami. Častý neprofesionální přístup některých zastupitelů při řešení problémů města mne jako podnikatele uváděl v úžas.

Pokud zastupitelé totiž neznají řešení, chovají se, jako by problém vůbec neexistoval. To by si podnikatel nemohl dovolit ani ve snu! Nedostatečná příprava některých zastupitelů na jednání včetně neomluvených účastí a malá zodpovědnost (či spíše velká nezodpovědnost)  při rozhodování byla pro mne nepochopitelná.

Že většina zastupitelů nedokáže hospodařit s majetkem města stejně zodpovědně jako s majetkem vlastním, jsem zpočátku také jaksi nechápal. Též arogantní a urážlivé jednání některých zastupitelů bylo pro mne do té doby, než jsem shlédl záběry z Poslanecké sněmovny, překvapením. Když si je někdo dovolil oprávněně kritizovat za špatnou práci , odpláceli to kritikovi často tím, že důsledně hlasovali proti všem jeho návrhům a připomínkám. Došel jsem tak k závěru, že když odstoupím, umožním tím paradoxně dodatečné přijetí původně mých návrhů, které stejně časem předloží někdo jiný.

Nepochopitelné hlasování směřující proti zájmům občanů (např. vysoké ceny za dodávku tepla do paneláků) mne také občas zaskočilo. Když však zastupitel si nechá  postavit dům od firmy, která staví pro město, a poté v další firmě, ve které má hájit zájmy města, se stane  ředitelem,  začne být leccos jasné.

To, že si málo schopní zastupitelé dodávali sebevědomí tím, že často připomínali své „rodáctví“ a z toho plynoucí neomylnost, oproti těm, kteří se do města přistěhovali později, možno považovat jen za perličku.

Pravidla pro sportovní soutěže včetně šachové hry jsou daná a dodržují se. Pravidla pro jednání (ZM) jsou sice také daná, ale bohužel ne vždy se dodržují. A to včetně slibu zastupitele a zákona o obcích. Někteří zástupci občanů nedodržují ani vyhlášky, které sami vydali. Ve sportu je porušení pravidel trestáno, v zastupitelstvu - tolerováno.

Chcete – li svou práci v ZM dělat poctivě a důsledně, je nutno počítat s tím, že se najde skupina, která vás bude kritizovat za to, že jednání zdržujete. Čím jste starší, tím více se vám jeví nevhodné ztrácet zbývající čas života dohadováním se s lidmi nedostatečně informovanými a leckdy i nezodpovědnými. Občas si pak musíte připadal jako hráč, který má na  ligu a zatím hraje jen „okresní“ přebor a to ještě s tím, že  protihráči jej faulují a nadávají mu, spoluhráči mu pořádně nenahrají a trenér jej třetinu hrací doby  nechá sedět na lavičce pro náhradníky.

V jiných zastupitelstvech a v Poslanecké sněmovny to není lepší. Došel jsem ke smutnému závěru, že čím je „vyšší“ zastupitelstvo, tím je celková úroveň  jeho jednání nižší a tím více se prosazují stranické zájmy nad zájmy občanů. (Světlou výjimkou je snad jen kultivované a věcné jednání v Senátu.)

Nemám v úmyslu kritizovat zastupitelstvo jednoho města, ale chci spíše upozornit na problémy zastupitelstev obecně.

Občané by se měli občas jít podívat na jednání svého zastupitelstva, aby na vlastní oči viděli, jak jejich zástupci hájí jejich zájmy. Možná , že by se mnohému velmi podivili, například  když jim většinové rozhodnutí zastupitelstva zastaví  „střechu nad hlavou“ ve prospěch banky jen proto, že na „jejich“ panelový dům  už  hotový odhad je (na jiné nemovitosti by se musel nechat teprve udělat). Zůstanou-li lhostejní a nepřijdou se přesvědčit, budou neschopné a zkorumpovatelné zastupitele volit opětovně a nic se nezlepší, spíše naopak. Není důležité, co zastupitel povídá u piva, ale  jak hlasuje!

Ve starém Řecku byl za idiota považován občan, který se nezajímal o dění v obci, u nás je tomu mnohdy naopak. Snad se časem „té demokracii“ přece jenom naučíme!

 

Únor 2004                                         Zdeněk Joukl                        www.joukl.cz