Občanská společnost.


Občanem je myšlen, dle Listiny základních práv a svobod, státní občan České republiky. Občanská společnost (OS) se skládá z občanů, kteří jsou si všichni rovni a mají stejná práva a povinnosti. Je založena na individuální svobodě.

I když se většina z nás snaží o vytvoření OS (některé strany ji mají dokonce ve svém názvu ODS, ODA, OK), výsledky nejsou doposud příliš viditelné. Naše OS má ještě daleko k dokonalosti.

OS se nedělí na bílé, barevné, Rómy, skinheady, Čechy, Moravany, Slezany, na bohaté a chudé,na poslance a neposlance, na vysokoškoláky a ostatní, na lidi z paneláků a z domků, na starousedlíky a přistěhované, na zaměstnané a nezaměstnané, na muže a ženy, na mladé a staré atd.

Proč ne ? Protože, jednak tato dělení ve své většině nemusí platit navěky , a jednak to odporuje "Všeobecné deklaraci lidských práv" (čl.7. Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli rozlišování. Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli diskriminaci...) a dále pak i "Listině základních práv a svobod" (čl.1. Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech, čl.3. Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení). Když už občany "rozdělovat", pak tedy na schopné a neschopné, na slušné a ostatní. Dáme-li za pravdu těm, kteří se snaží některé občany zvýhodňovat, pak tím umožníme diskriminaci druhé části občanů. Jejich schopnosti pak nemohou být využity ve prospěch státu. A tolik schopných lidí zase nemáme, abychom si to mohli dovolit!

Občané však nemají jen stejná práva, ale mají i stejné povinnosti. Jsou uloženy v zákonech,vyhláškách, ale i v Deklaraci (čl.29. Každý má povinnosti vůči společnosti, v níž jediné může volně a plně rozvinout svou osobnost).

Jak však směřovat k hodnotné OS ?

Jedna z cest je cesta směřující k hodnotným občanům. Čím více bude hodnotných občanů, tím bude i OS pravděpodobně dokonalejší.

Co je to hodnotný občan?

Je to občan, který je morálně na výši, ekonomicky nezávislý, sebevědomý, vzdělaný, dokáže se přizpůsobit změněným podmínkám, zná svá práva a povinnosti, je informovaný o dění ve společnosti, dokáže svobodně uvažovat.......

Prostě občan-anděl. Samozřejmě, že každý takový být nemůže, ale může se snažit o to, aby se mu alespoň přiblížil.

Druhou z cest k hodnotné OS je vytváření funkčního spojení (zvláště pak zpětná vazba) mezi vládou, parlamentem, obecními zastupitelstvy a občany. OS je jedním z pilířů demokracie. Dle názoru Jiřího Menzela ( 10.3.1999 na stanici Praha) má občany spojovat pocit zodpovědnosti. Zájem celku má být nadřazen nad zájmem jednotlivce. "Jinak z nás budou hordy lidí, kteří se budou mezi sebou požírat", řekl Jiří Menzel.

OS neznamená rozbití společnosti na jednotlivce, kteří se zajímají jen o sebe (dnešní stav společnosti není od tohoto stavu bohužel příliš daleko), ale tím, že se řídí Deklarací umožňuje občanům sdružovat se bez omezení do spolků, politických stran, nadací atd.

Tato sdružení se pak většinou snaží pracovat nejen ve prospěch svůj, ale i ve prospěch státu. Má osobní dlouholetá zkušenost je ta, že za neobčanskou společností se většinou skrývali lidé neschopní, lidé schopní všeho, lidé líní, fanatici, lidé s malou sebedůvěrou, závistivci a pod. Využívali členství v politické straně, rasistické nadřazenosti,svého zaměstnání atd.

To jsem se ale nějak rozepsal. Může za to ovšem jeden náš radní, který navrhl a nakonec v radě města prosadil vypsání výběrového řízení na tajemníka MěÚ,

neboť stávajícího je prý třeba vyměnit, protože nemá bydliště v obci !

Dále za to může, bohužel, i etnická likvidace obyvatel v Kosovu.( Těžko si lze vůbec představit, že by se v rozvinuté OS lidé vraždili z národnostních důvodů.) Ono totiž obojí spolu souvisí. Začíná to preferencí místních, a končí to likvidací cizích.

Tolerujme to, že je někdo jiný, aby zase on mohl tolerovat to, že jsme jiní my !

Desná 13.4.1999

Ing. Z. Joukl

Kontakt: Z.Joukl@iol.cz

Zpět na hlavní stránku