SVĚTOVÁ TURISTICKÁ MLUVA (STM)

(Turistická angličtina)

 

V EU se množí počet oficiálních řečí. Ve světě jich je na tisíce. Nebylo by vhodné připomenout esperanto, ido nebo vytvořit nějakou ještě jednodušší řeč - alespoň pro turisty?  Jistě ano.  Nabízím řešení: Počet slov turistické řeči je přibližně 500, aby se je mohli naučit i lidé s omezeným talentem na řeči. Je určena pro přibližně 3 miliony našich občanů, kteří se učí, nebo se někdy učili angličtině, a vědí, že se ji nikdy nenaučí (chybí jim čas nebo schopnosti nebo obojí). Mezi nimi jsou ti, kterým vadí jiná výslovnost a jiné psaní slov – a také ti, kterým vadí jiné hlásky, než se vyskytují v češtině, a které nejdou na české klávesnici ani zapsat.  Je určena i pro 4 miliony občanů, kteří ročně vyjíždí na rekreaci do ciziny a chtějí se domluvit bez tlumočníka. Je určena všem lidem ve světě, kteří se chtějí jednoduchým způsobem domluvit s příslušníky jiných národů. Čas  a energie, které mluvě věnujeme, nepřijde nazmar, neboť znalost anglické výslovnosti můžeme využít pro další studium angličtiny!

 

Zásady STM:

1.      Použité písmo je latinka

2.      základem řeči je angličtina, ale upravená tak, že se vybraná slova  stejně píší i čtou;

přitom se píše dle výslovnosti!

      např. ai = já    gou = jíti    houm = domov  tedy: zapisujeme foneticky vyslovené slovo

3.   řeč obsahuje nejpoužívanější a praktická slova

4.   mluvnice je co nejjednodušší:

     stupňování:  předřadit stejné přídavné jméno    ould = starý   ould  ould = velmi starý

     budoucí čas:  předřadit slovo next      next  ai gou = půjdu

     minulý čas:    předřadit slovo bifo:     bifo: ai gou = šel jsem

     zápor:            předřadit slovo  not        not  ai  gou = nejdu

     otázka:           předřadit slovo wot       wot  ju: gou = jdete?

5.  číslovky se tvoří numericky s uvedením jednotlivých částí celkového čísla

     například 15 = wan faiv

     jeden       wan                  šest    siks                 nula   no:t

     dva, dvě   tu:                    sedm   sevn

     tři   tri:    thri:                  osm    eit

     čtyři         fo:                    devět   nain

     pět           faiv                    eset   ten

6.  dny jsou číslovány: pondělí = den číslo jedna = dei wan  atd.

7.      měsíce jsou též číslovány: leden =  měsíc (na obloze) číslo jedna = mu:n (?) wan atd.

8.      abeceda (hláskovaná): a  ei, b  bi:, c si:, d  di:, e  i:, f  ef, g  dži:, h  ejč, i  ai, j  džei,    k  kei, l  el, m  em, n  en, o  ou, p  pi:, q  kju:, r  a:, s  es, t  ti:, u  ju:, v  wi:,

      w  dabl ju:, x eks, y  wai, z  zed          

9.      Zájmena osobní:

já =  ai    ty,vy = ju:  on = hi:   ona = ši:   my = wi:

Zájmena přivlastňovací:

můj = ai ai  tvůj,váš = ju: ju:  jeho = hi: hi:  její = ši: ši:  náš = wi: wi: 

10.  Spojky

a = plas   když = wen   nebo = or

11.  Předložky:

do = intu:   na,za = pe:   v = in

12.  Částice:

ano = jes   možná = meibi   ne = not

                     

                            

Vybrána jsou taková slova (jejich obdoba), která mají co nejjednodušší výslovnost  a nepoužívají žádné zvláštní (neobvyklé) hlásky a samohlásky ( např.the )

Využívají se též slova z počítačové angličtiny

Neanglicky mluvící se musí učit anglická slovíčka

Angličané se musí naučit psát nově (podle výslovnosti), takže jde o oboustrannou vstřícnost!

Řeč (komunikační systém, mluvu) je možno nejprve vyzkoušet mezi dvěma osobami (doporučená je též forma e-mailová)  a  připomínkovat na níže uvedenou webovou stránku (je zde uvedena i e-mailová adresa). Slovník je možno mírně rozšiřovat dle vlastních zkušeností. Návrhy na zařazení nových slov do mezinárodního slovníku je nutno též poslat přes www.joukl.cz

 

 

Slovosled:

Word-order:

1)      PODMĚT   2) PŘÍVLASTEK   3) PŘÍSUDEK    4) PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ   5) PŘEDMĚT

1)   SUBJECT  2) ATTRIBUTE     3) PREDICATE  4) ADVERBIAL                        5) OBJECT

 

           Ženy              hezké                    jdou                  kolem                                na čaj

           Wimin           nais                      gou                    raund                                 on ti:

 

Slovní druhy:

PODSTATNÁ JMÉNA, PŘÍDAVNÁ JMÉNA, SLOVESA, PŘÍSLOVCE

ZÁJMENA, ČÍSLOVKY, SPOJKY, CITOSLOVCE, PŘEDLOŽKY,ČÁSTICE

 

 

Součástí projektu je česko – „anglický“ a „anglicko“ – český slovník. Možno jej najít na www.joukl.cz.

Při zápisu anglické výslovnosti se i čte jako j (pouze na konci slova se čte jako y, není – li před ním samohláska). Vykřičník (!) se používá pro zvýraznění přízvuku na následující slabiku. Slovník je řazen do sloupců (sloupcová metoda) dle slovosledu. Pátý a první sloupec jsou totožné.

 

20.6. 2007            Zdeněk Joukl (praktický sociolog)                          www.joukl.cz

 

 

© Zdeněk Joukl 2007                                                    Šíření po Internetu povoleno

Vydal:  Zdeněk Joukl – EKOL

             Desná, Poštovní 621

 

Desná 2007