Jak zastupitelstvo jednoho města jednalo o rozpočtu

aneb „Nechoď Vašku s pány na led?“ (bohužel nejde o pohádku)

 

           Nevím, co mě to napadlo, ale rozhodl jsem se jít na veřejné zasedání  zastupitelstva  města (ZM), které projednávalo mimo jiné též rozpočet na další rok Přihlásil jsem se do rozpravy - jako jediný přítomný obyčejný občan. Ještě než jsem dostal slovo, vstoupil do jednání jeden zastupitel s tím, že je nutné dodržovat jednací řád  ZM a ten dovoluje občanům mluvit pouze dvakrát k témuž bodu jednání a to ještě jen v maximální délce tří minut. Podle něj bych tedy mohl k rozpočtu , který měl přes dvě stě položek, hovořit pouze ke dvěma z nich. Starosta ovšem připomněl, že občan má právo se k rozpočtu vyjadřovat bez předběžného souhlasu ZM a není omezen počtem připomínek (dodatečně mu děkuji). Bohužel tuto velmi důležitou informaci neví přibližně 90% občanů! Úvodem svého vystoupení jsem měl poznámky k rozpočtu obecně:  Dělení na příjmy a výdaje jsem navrhoval doplnit dělením dle rozpočtových skupin, aby bylo jasně vidět, jak která hospodaří. Dále rozpočet předkládat v co nejsrozumitelnější podobě pro občany a doplnit jej informacemi o plnění rozpočtu minulého. V příjmové oblasti jsem upozornil na předpokládaný růst hrubého domácího produktu (HDP) v roce 2006 minimálně o čtyři procenta a z toho plynoucí vyšší výběr daní od právnických osob o 220 tisíc. Podobně i příjmy z daně z přidané hodnoty (DPH) by měly být o 350 tisíc vyšší, což dělá v souhrnu plus 570 tisíc. Tyto peníze jsem navrhoval použít na  řešení   problematiky životního prostředí (trvale překročených imisí  oxidů dusíku = NOx , poletavého prachu a dalších škodlivin v ovzduší podél hlavní silnice ve městě) v částce 200 tisíc. Dále jsem navrhoval, vzhledem k letošnímu průběhu zimy, navýšit částku na zimní údržbu o 230 tisíc. Potom 20 tisíc na nejnutnější opravy fasády budovy městského úřadu (kulturní památka) a 20 tisíc na nezbytné vnější nátěry dřevěných konstrukcí dalšího památkově chráněného objektu. Poté jsem obracel stránky v tištěné podobě rozpočtu a na několik vteřin zmlknul, čehož hbitě využil další zastupitel  k návrhu, abych již skončil, že nejsem na jednání připraven. Další zastupitel mě při této příležitosti ihned zkritizoval za to, že jsem své připomínky nepředložil o 14 dnů dříve v písemné podobě radě města a finančnímu výboru (což ovšem nebyla má povinnost). Kupodivu neprojevil radost z iniciativy občana, ale spíše to vypadalo tak, že se cítí být občanem obtěžován a dokonce nucen i o jeho návrzích přemýšlet! Po tomto přerušení jsem si přece jen dovolil pokračovat ještě v několika návrzích.. Reakce byla jednoznačná: někteří zastupitelé začali demonstrativně odcházet z jednacího sálu. Ze dvanácti zastupitelů zůstali pouze tři a pan předsedající. Reagoval jsem na to slovy: “ Jó, to před volbami, to si zastupitelé občana jinak váží. Ale tedˇ o jeho názory nestojí“. Věta se kupodivu neminula účinkem. Jeden ze zastupitelů se dokonce vrátil.

Na závěr se o mých návrzích hlasovalo. Nikoliv o jednotlivých návrzích, jak bývá zvykem, ale o všech najednou.  Možná proto, aby se zbytečně neztrácel čas. Po jednání bylo totiž pro zastupitele připraveno rozloučení se starým rokem v jedné z místních hospůdek. Pro zařazení mých připomínek do rozpočtu města  hlasoval jeden zastupitel, sedm se zdrželo hlasování a čtyři byli proti. Tím mé návrhy všechny najednou neprošly. A to i přesto, že by městu přinesly úspory v rozpočtu ve výši 100 tis. korun a výdaje by byly využity na nutné akce.

 Za rok, budu-li zdráv, při smyslech a vezmu – li si prášky na uklidnění, se pokusím znovu o nemožné – o připomínky k rozpočtu. Vy byste se snad po těchto zkušenostech nechali otrávit? To snad ne!

Zkušenost: Někteří lidé, kteří jsou zvoleni do zastupitelstev, se pak přes noc stávají (dle svého mínění) odborníky na všechno, a názory těch „hlupáků“, kteří je volili je přestanou zajímat.

Zdeněk Joukl  (www.joukl.cz)